Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAturcara Majlis Perasmian Majlis Ilmu

​​​ATURCARA
MAJLIS PERASMIAN MAJLIS ILMU 2018
SELASA, 19 RABIULAWAL 1440H / 27 NOVEMBER 2018M
PUSAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA

​7.30 pagi​:    Ahli Jawatankuasa hadir
​8.00 pagi​:    Para Jemputan hadir
​8.30 pagi​:    Ketibaan Pembesar-Pembesar Negara dan Jemputan Khas
​9.00 pagi
​:    Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia  Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni
     Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
     dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran
     Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berserta Kerabat Diraja 

:    Lagu Kebangsaan

:    Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran dan Kesimpulannya
 
:    Sembah Alu-Aluan Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan
     Pelancongan

:    Titah Perasmian Majlis Ilmu 2018 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah
     Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan
     Negara Brunei Darussalam

:    Tayangan Video Klip

:    Sesi Ceramah Khas

     Tajuk               :    "Sektor Pertanian: Survavibiliti Bangsa dan Negara"
     Penceramah    :    Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Awang Haji Abd Aziz bin Juned,
                                  Mufti Kerajaan

:    Bacaan Doa Selamat

:    Lagu Kebangsaan

:    Kebawah Duli Yang Maha Mulia  Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum
     Sultan Haji Omar ‘Ali  Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan
     Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum
     Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam beserta Kerabat Diraja dijunjung berangkat menyaksikan
     Pameran Majlis Ilmu 2018

:    Sesi bergambar ramai dengan para penceramah

:    Kebawah Duli Yang Maha Mulia  Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum
     Sultan Haji Omar ‘Ali  Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan
     Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum
     Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berserta Kerabat Diraja dijunjung berangkat menyaksikan Pameran
     Balai Kenangan

:    Santap / Jamuan ringan

:    Sesi bergambar ramai dengan Ahli Jawatankuasa Pandu Majlis Ilmu 2018

:    Kebawah Duli Yang Maha Mulia  Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum
     Sultan Haji Omar ‘Ali  Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan
     Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum
     Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berserta Kerabat Diraja berangkat meninggalkan majlis