Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPendahuluan

Bismillah.png

Majlis Ilmu adalah merupakan salah satu acara utama perayaan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang diungkayahkan oleh Jawatankuasa Pandu Majlis Ilmu sejak tahun 2004. Majlis Ilmu telah banyak

menyumbangkan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dan semasa kepada rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam. 


Fokus Majlis Ilmu setiap tahun ditentukan oleh tema yang dipilih bagi tahun berkenaan. Contoh fokus dan tema bagi Majlis-Majlis Ilmu 2004 hingga 2019 adalah seperti berikut:


Tahun

Fokus & Penganjuran BersamaTema
2004
​Jabatan Perdana Menteri
"Masjid Wadah Kepimpinan Raja"
2005
​Jabatan Mufti Kerajaan
"Ke arah Bangsa Terdidik, Profesional & Berakhlak"
2006
​Jabatan Mufti Kerajaan
"Raja Berdaulat, Negara Berkat, Rakyat Selamat"
2007
​Jabatan Mufti Kerajaan
"Aqidah Kukuh Membawa Berkat"
2008
​Jabatan Mufti Kerajaan
"Menghayati Negara Zikir"
​2009
Majlis Ilmu di tiadakan pada tahun 2019
Majlis Ilmu di tiadakan pada tahun 2019​
2010
​Jabatan Mufti Kerajaan
"Temadun Melayu Bestari"
2011

Pendidikan
Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pendidikan

"Pendidikan Membentuk Syakhsiah Bangsa"

2012

Kesihatan
Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan

"Nikmat Kesihatan Asas Kesejahteraan Negara"

2013

Undang-Undang Jenayah Syariah
Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Ugama

"Undang-Undang Jenayah Syariah Menjamin Keadilan

dan Kesejahteraan Untuk Semua"

2014

Sains dan Teknologi
Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pembangunan

"Sains dan Teknologi Pemangkin Pembangunan 

dan Meningkatkan Kualiti Kehidupan Ummah"

2015

Kesejahteraan sejagat
Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Ugama

"Wasatiah Asas Kesejahteraan Sejagat"

2016

Perhubungan
Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri dan  Kementerian Perhubungan

"Menjana Perhubungan Berkat Dan Selamat Pemangkin 

Kesejahteraan Ummah"

2017

Kesan serta peranan Kepimpinan Raja Shaleh yang membawa berkat kepada Negara


Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Hal Ehwal Ugama

"Mensyukuri Kepimpinan Terutama Perkhidmatan Ugama 

Sepanjang 50 Tahun Pemerintahan 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan

dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam"

2018

Ekonomi, dengan penumpuan diberikan kepada pertanian dan perlaksanaan projek-projek berkaitan ekonomi, teknologi pertanian.


Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian

"Sektor Pertanian: Survivabiliti Bangsa dan Negara"

​2019
​Pencapaian Negara Brunei Darussalam di bawah kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, terutama dalam menerapkan nilai-nilai ugama Islam menurut Ahli Sunnah Wal-Jemaah, berlandaskan kepada falsafah Melayu Islam Beraja sehingga Negara Brunei Darussalam mencapai kejayaan dan kemajuan dalam pelbagai bidang termasuk agama, ekonomi, pendidikan, kesihatan, kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, perhubungan dan undang-undang.

Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan)
“Manuskrip Islam Mercu Tanda Ketamadunan Umat”
2020
Kesihatan adalah satu anugerah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana fizikal dan mental yang sihat adalah asas kepada pembangunan dan kesejahteraan ummah. Menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri adalah amanah Allah yang mewajibkan hamba-Nya untuk sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat dan bersih. Kehidupan sihat adalah merupakan salah satu asas utama ke arah mencapai kejayaan dan kemajuan dalam pelbagai bidang.

Penganjuran Bersama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama.

"Mensyukuri Ni'mat Kesihatan Sebagai Anugerah Allah"


​2021
OBJEKTIF

Majlis Ilmu menjadi mercu tanda kepimpinan intelektualisme Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terutama kedudukan Baginda sebagai Pemimpin Islam yang amat menitikberatkan kepentingan ilmu untuk semua lapisan masyarakat dan sebagai wadah menghidangkan ilmu dan maklumat yang berguna kepada rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam. 

Majlis Ilmu adalah juga satu platfom yang menyatukan ummah di bumi Brunei Darussalam dengan negara-negara Islam serantau dan antarabangsa, melalui penglibatan penceramah-pencermah undangan dari luar dan penganjuran bersama seperti pada tahun 2015, di mana penganjuran Majlis Ilmu diusahakan bersama dengan Pertubuhan Islam Sedunia (Rabitah Al-Alam Al-Islami), dengan tema “Konsep Wasatiyyah: Pendekatan Mazhab Syafie”.